Regulamin sklepu internetowego Doodle Wolf

Za pośrednictwem sklepu doodlewolf.pl możliwy jest zakup różnego rodzaju produktów i e-booków.

Podmiotem odpowiedzialnym za obsługę procesu zakupowego jest Bergo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze pod adresem 65-140 Zielona Góra przy ul. Wyczółkowskiego 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, Wydział VII Gospodarczy KRS, pod nr 0000535114, NIP 929 186 30 11, REGON 36038681600000, z którym kontakt możliwy jest pod adresem e-mail kontakt@doodlewolf.pl.

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1) Sklep Internetowy – prowadzony przez Sprzedawcę Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.doodlewolf.pl za pośrednictwem, którego Użytkownik może za kupić od Spółki Produkty, E-booki oraz Usługi.

2) Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu Materiału w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego),

3) E-book – treść cyfrowa, którą Użytkownik może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu. Materiał przybiera postać pliku elektronicznego w formacie PDF.

4) Produkt fizyczny – dostarczony przez Spółkę produkt nie będący wyłącznie plikiem komputerowym, prezentowane w Sklepie Internetowym, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży,

4) Regulamin – niniejszy regulamin,

5) Sprzedawca – Bergo sp. z o.o. ul. Wyczółkowskiego 6, 65-140 Zielona Góra, NIP 9291863011, KRS 0000535114, REGON 360386816,

6) Użytkownik – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu Materiału.

§ 2
Zakup

1. Zakupu E-book lub Produkt fizyczny może dokonać wyłącznie Użytkownik, który posiada miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Użytkownik może dokonać zakupu E-booka lub Produktu fizycznego poprzez jego wybór z poziomu odpowiedniej podstrony Sklepu internetowego. Użytkownik może mieć do wyboru kilka wariantów E-booka lub Produktu fizycznego w różnych cenach. Podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

3. Po dokonaniu wyboru, Użytkownik powinien kliknąć w przycisk „Dodaj do koszyka”, w wyniku czego E-book lub Produkt fizyczny zostanie dodany do koszyka.

4. Na stronie koszyka, Użytkownik ma możliwość zobaczyć wszystkie dodane do niego E-booki i/lub Produkty fizyczne po zatwierdzeniu, powinien kliknąć w przycisk “Przejdź do kasy”, w wyniku czego zostanie przekierowany na stronę zamówienia.

5. Na stronie zamówienia, Użytkownik powinien wypełnić formularz zamówienia, a następnie przejść do procedury płatności poprzez kliknięcie w przycisk „Kupuję i płacę”.

6. Płatność realizowana jest za pośrednictwem serwisu tpay.com, którego właścicielem i operatorem jest Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, numer NIP 7773061579, REGON 300878437, kapitał zakładowy 4 798 500,00 PLN (wpłacony w całości).

7. Dostępne metody płatności to szybki przelew elektroniczny i płatność kartą.

8. Z chwilą skutecznego dokonania płatności, między Użytkownikiem a Sprzedawcą zawarta zostaje umowa o dostarczenie E-booka i/lub Produktu fizycznego zakupionego przez Użytkownika, a Użytkownikowi wyświetlona zostaje strona z potwierdzeniem zakupu.

9. Zakupiony przez Użytkownika E-book dostępny jest do ściągnięcia bezpośrednio ze strony z potwierdzeniem zakupu, o której mowa w ust. 8 powyżej oraz do Użytkownika wysyłana jest automatycznie wiadomość e-mail, w której znajduje się link pozwalający na ściągnięcie zakupionego E-booka.

10. W przypadku zakupu E-booka lub Produktu fizycznego w przedsprzedaży zostanie on dostarczony w ciągu 3 dni roboczych od dnia określonego w opisie danego E-booka lub Produktu fizycznego na Sklepie Internetowym.

11. Zakupiony przez Użytkownika Produkt fizyczny zostanie wysłany do Użytkownika wybraną przez niego metodą, w czasie określonym w opisie Produktu fizycznego.

§ 3
Korzystanie z E-booka

1. E-book stanowi treść cyfrową w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. Do prawidłowego korzystania z E-booka wystarczające jest posiadanie przez Użytkownika standardowego systemu operacyjnego i programu Adobe Acrobat Reader.

3. W przypadku, gdy Użytkownik nie jest w stanie uruchomić pliku obejmującego zakupiony E-book, proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą pod adresem kontakt@doodlewolf.pl.

§ 4
Odstąpienie od umowy

1. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

2. Jeśli w toku zakupu E-booka Użytkownik wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci wybranego E-booka przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.

§ 5
Reklamacje

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć E-book i/lub Produkt fizyczny wolny od wad.

2. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące zakupionego E-booka, Produktu fizycznego lub samego procesu zakupowego opisanego w § 2 Regulaminu.

3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, tj. kontakt@doodlewolf.pl.

4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tej reklamacji Administratorowi.

§ 6
Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem http://doodlewolf.pl/polityka-prywatnosci/.

§ 7
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z umową o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Użytkownika E-booka na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Użytkownik będący Konsumentem, ma możliwość:

1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

2) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą

3) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Użytkownik może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 8
Zmiany Regulaminu

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Sklepie Internetowym. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Użytkownika Umowy ze Sprzedawcą.

Kontakt

+48 503 026 596
kontakt@doodlewolf.pl

Doodle Wolf jest częścią
Bergo sp. z o.o.
ul. Wyczółkowskiego 6
65-140 Zielona Góra

NIP 929 186 30 11
KRS 0000535114
REGON 360386816